מבוא לקיימות בין הלכה למעשה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים

“The question of reaching sustainability is not about if we will have enough energy, food, or other resources… The question is: Will there be enough leaders in time?” Dr. Karl-Henrik Rob?rt, Founder, The Natural Stepקיימות היא אחד מהאתגרים המרכזיים של המאה ה-21. המפתח להצלחה נעוץ ביכולת לאימוץ התפיסה מתוך הבנת המושג ואופן יישומו- נושאים העומדים בליבת הקורס. הקורס יהיה קורס מבוא לתחום הקיימות ויספק הבנה לגבי מהי תפיסת הקיימות (Sustainability)- החשיבה, הרציונל והמונחים המרכזיים שבליבה שלו. במסגרת הקורס ייבחנו האתגרים המרכזיים שניצבים בפנינו, הסוגיות המהותיות העומדות בבסיס תפיסת הקיימות, העקרונות האסטרטגיים להתייחסות לסוגיות וכלים מובילים למימוש. הקורס יתבסס על הגישה של אסטרטגיית פיתוח בר קיימא (Strategic Sustainable Development- SSD). הסטודנטים ייחשפו להבנה לגבי המערכת (בהתייחס לעקרונות מדעיים בסיסיים), לגורמי ההצלחה המכתיבים את תפיסת הקיימות )בהתייחס לגורמים המשולבים החברתיים- כלכליים- סביבתיים(. ייבחנו אסטרטגיות וקוים מנחים להטמעת הבנת הקיימות וצורת החשיבה המנחה (בהינתן דגש על חשיבה רוחבית, ארוכת טווח, רב תחומית, backcasting). כמו גם- ייבחנו צורות פעילויות שונות שניתן ליישם בהתמודדות עם האתגרים (כגון- Product- Services systems, Sustainable Cities). ולבסוף, תינתן התייחסות ממוקדת לכלים ספציפיים (כגון-Net Zero Buildings ,Strategic Life Cycle Assessment). תכני הקורס ישלבו בין הבנה תיאורטית- אקדמית עם דוגמאות ומקרי מבחן מהשטח. הקורס ישלב נושאים המשיקים לעולם התוכן בהווה ובעתיד- בתחומי אדריכלות, עיצוב, פיתוח מוצר, תכנון, מנהיגות לקיימות וכדומה. בנוסף, תינתן הדעת ליצירת הקונטקסט העולמי והמקומי תוך התייחסות למגמות המרכזיות של התנועה העולמית כמו גם התנועה בישראל בנושא.מטרת הקורס לפתוח את הראש לתפיסה הרחבה והאסטרטגית של קיימות ולצורך לאמץ תפיסה זו כיעד אסטרטגי, בכל עשייה באשר היא. מעבר לכך, להיחשף לאופן היישום של הגישה בפרקטיקה על אתגרים משתנים- במסגרת ארגון, בעיצוב מוצר, בתכנון אדריכלי או מרחבי ועוד.

Silence is Golden